Bærekraftige byggematerialer produsert med 100 % bioenergi

Hållbara byggnadsmaterial producerade med 100 procent bioenergi

Published: 02/05/2016 12:00 AM

​Den globala konsumtionen av energi fortsätter att öka. Byggsektorn använder en betydande andel av energin globalt och en stor del av detta går till produktion av byggnadsmaterial. Metsä Woods fabrik i Lojo i Finland producerar Kerto® LVL (Laminated Veneer Lumber) på ett sätt som i själva verket genererar mer bioenergi än vad som används i processen. Resten av bioenergin används av den omgivande staden.

Bærekraftige byggematerialer produsert med 100 % bioenergi 

När det gäller energieffektivitet inom byggsektorn har fokus hittills legat på den energi som behövs för driften av byggnaden. ”Vi har utvärderat nettoenergibalansen för byggnader under hela deras livscykel och flyttat fokus till produktionen av material, som är den mest energiintensiva fasen”, säger Matti Kuittinen, arkitekt och forskare från Aalto-universitetet.

Över 100 procent självförsörjande på energi

Metsä Woods fabrik i Lojo är ett utmärkt exempel på en kombinerad produktion av byggprodukter och bioenergi. För det första så används så mycket av virket som möjligt till Kerto LVL. En del av sågspånet och träflisorna som bildas vid bearbetningen av träprodukterna används till massa och resten till produktion av bioenergi. Ett biomassaverk har byggts i närheten av fabriken för att ta vara på hela potentialen från produktionen. Värmeenergin som produceras på verket täcker fabrikens behov och överskottet används för den omgivande stadens energibehov, vilket gör Lojos Kerto LVL-fabrik 100 procent självförsörjande på energi. Värmen som går till fjärrvärme kompenserar för köpen av elektricitet som behövs för driften av fabriken.   

Bærekraftige byggematerialer produsert med 100 % bioenergi 

Fjärrvärme till en hel stad som biprodukt

Värmen som blir över från Kerto LVL-produktionsprocessen säljs som fjärrvärme till staden Lojo. ”Biomassaverket bidrar starkt till våra ambitiösa mål om låga koldioxidutsläpp”, säger Lojos statsdirektör Mika Sivula. Lojo ingår i Finlands nationella program för att reducera utsläppen av växthusgaser med 80 procent till 2030. ”Tack vare biomassafabriken har vi nått den första milstolpen: 15 procent lägre utsläpp av växthusgaser till 2016”, säger Sivula. Verket täcker 80 procent av staden Lojos uppvärmningsbehov.

Hållbara byggnader kräver hållbar materialproduktion

Fokus i arbetet med att förbättra effektiviteten måste flyttas från den energi som används för driften av byggnaden till produktionen av byggnadsmaterial, vilket är den mest energiintensiva fasen under en byggnads livscykel. Europaparlamentets och rådets direktiv om byggnaders energiprestanda kräver att alla nya byggnader ska ligga nära energiklass noll till 2020. Det räcker dock inte med energineutrala byggnader. Arkitekt Kuittinen säger att ”energin som krävs för att producera materialen till en byggnad är 50 gånger mer än vad som krävs för dess drift under ett år. Eftersom produktion av trämaterial leder till ett energiöverskott är det tydligt att trä bör användas så ofta som möjligt.”

Läs mer om Metsä Woods hållbara byggnadsmaterial som produceras med 100 procent bioenergi.